JG-96800 800D

echino
ray

JG96800-800
Double gauze
100% cotton
108cm width